Przeglądy budowlane – kilka informacji

Na mocy obowiązującego w Polsce prawa właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek poddawania budynków okresowym przeglądom i kontrolom stanu technicznego. Najważniejszym dokumentem jest w tym przypadku ustawa Prawo budowlane, która w szczegółowy sposób definiuje poszczególne typy nieruchomości podlegające uregulowaniom prawnym, a także obowiązki różnych podmiotów w kwestii zarządzania danymi budynkami. Ustawodawca nakłada m.in. na właścicieli i zarządców obowiązek zapobiegania pogarszaniu się sprawności technicznej budynków.

Przeglądy techniczne podzielone zostały na kilka rodzajów. Przynajmniej raz na rok należy wykonać kontrolę sprawdzającą stan techniczny budynku. Polega ona na generalnym przeglądzie elementów budynku i instalacji podatnych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz zwykłych efektów użytkowania. Sprawdzane są również urządzenia odpowiedzialne za ochronę środowiska, a także instalacje gazowe, przewody kominowe i wentylacyjne. Do obowiązków właściciela lub zarządcy zalicza się też kontrola urządzeń przeciwpożarowych, elementów instalacji kanalizacyjnej itd. Przeglądy tego typu muszą odbyć się przynajmniej raz w danym roku kalendarzowym.

Rzadziej, bo raz na 5 lat, przeprowadzana jest kontrola stanu technicznego budynku połączona ze sprawdzeniem jego użyteczności, a także estetyki obiektu i otoczenia. Kontrola ta musi obejmować też instalację elektryczną i piorunochronną. Podczas niej dokonuje się również przeglądu sprzętu, zabezpieczeń, uziemienia czy ochrony przed porażeniami.  Co więcej właściciel może w danym roku kalendarzowy połączyć przegląd pięcioletni i coroczny o ile obejmuje on swoim zakresem wszystkie wymienione w ustawie czynności.

Dodatkowe obowiązki ciążą na właścicielach i zarządcach nieruchomości których powierzchnia zabudowy jest większa niż 20000 metrów kwadratowych lub 1000 metrów kwadratowych dachu w przypadku innych obiektów budowlanych. Budynki tego typu należy kontrolować przynajmniej 2 razy w ciągu roku w terminie do 31 maja i 30 listopada. Osoba przeprowadzająca kontrolę musi zgłosić do właściwego organu o fakcie jej przeprowadzenia.

Do obowiązków zarządców i właścicieli nieruchomości zalicza się też kontrolowanie bezpiecznego użytkowania obiektu. Powinna mieć ona miejsce za każdym razem po pojawieniu się czynników zewnętrznych oddziałujących na budynek. Zalicza się do nich m.in. wyładowania atmosferyczne, trzęsienie ziemi, intensywne opady deszczu, powodzenie, pożary itd. Są to wszystkie zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu nieruchomości oraz ludzi ją użytkujących. O konieczności przeprowadzenia takiej kontroli może zadecydować właściciel lub zarządca danej nieruchomości, ale ostateczny głos należy do właściwego organu nadzoru budowlanego. Specjalne kontrole dotyczą także kotłów oraz efektywności energetycznej urządzeń chłodzących. Wszystkie przeglądy wykonywane są przez osoby do tego uprawnione. Muszą posiadać one stosowne uprawnienia budowlane, a niekiedy również i  dodatkowe kwalifikacje.

Firma http://przeglad-budowlany24.pl/ specjalizuje się w przeprowadzaniu rzetelnych przeglądów okresowych nieruchomości.

No Comments Yet.

Leave a comment